SÖF:s verksamhet

SÖF är Sveriges patient- och intresseförening för personer med kroniska ödem. I kroniska ödem ingår: Primära och sekundära lymfödem, lipödem, Dercums sjukdom, venösa ödem, vaskulära anomalier, immobilitetsödem och relaterade komplikationer. SÖF verkar för ökad kunskap och kännedom om lymfologi och kroniska ödem inom svensk sjukvård

VISION  

Alla som lever med kroniskt ödem ska erbjudas en rättvis och jämlik vård oavsett var man bor i landet.

ÖVERGRIPANDE MÅL

  • att vara ett forum för våra medlemmar, deras närstående, professionen, vården och akademin för ökad kunskap och utbyte av erfarenheter
  • att påverka vården, akademin, politiken, professionen, myndigheter och industrin för korrekt individanpassad diagnos och behandling
  • att påverka diagnos- och behandlingsmetoder genom att uppmärksamma evidensbaserade och kliniskt beprövade metoder samt patienternas upplevelser och resultat som uppnåtts nationellt och internationellt
  • att stödja innovation, utveckling, forskning och utbildning i lymfologi och kroniska ödem
  • att verka för en rättvis och jämlik vård
  • att SÖF av Socialstyrelsen ska bli klassad som en funktionsrättsorganisation genom att uppfylla de kriterier som krävs för att komma ifråga för statsbidrag

MÅL 2021  

  • Minst 50 procent av nedanstående aktiviteter ska vara påbörjade under året och vara enligt budget
  • SÖF ska ha minst 1 400 medlemmar innan året är slut
  • Samarbetet med andra organisationer ska leda till utökad kompetens i vården och ökade möjligheter till vård för kroniska ödem
  • Anordna webbinarier och konferenser för att öka patientens kunskap om sin sjukdom, egenvård, lära sig leva med sin sjukdom samt öka kunskapen om patientsamverkan i vården.

SÖF:s förbundsstyrelse 2021-2022

Margareta Haag, ordförande
Lillemor Sivemark, vice ordförande
Carola Orbert Selander, sekreterare
Ingrid Hansson, kontaktperson ekonomi
Birgit Grabö Liljeström, ledamot
Marie Harding, ledamot
Angelica Rundberg, ledamot
Britt-Inger Jöninger, suppleant
Lisbeth Lindebrant, suppleant