Kallelse till Extra Årsmöte tisdagen den 25 juni kl 18.00 – 19.00

Extra årsmöte gällande val av revisor och revisorssuppleant samt ytterligare valberedare.

Datum: Tisdag 2019-06-25
Tid: kl 18.00 – 19.00
Plats: SENSUS, Drottninggatan 30, våning 3, sal 31 i Göteborg. SENSUS ligger alldeles i närheten av Brunnsparken.

DAGORDNING

§ 1 Mötet öppnas
§ 2 Val av ordförande för mötet
§ 3 Val av sekreterare för mötet
§ 4 Fastställande och upprättande av röstlängd
§ 5 Val av två justeringsmän jämte rösträknare att jämte ordföranden justera protokollet
§ 6 Fråga om extra årsmötet blivit behörigen utlyst
§ 7 Godkännande av dagordning
§ 8 Resultat- och balansräkning för år 2018
§ 9 Revisorns berättelse för år 2018
§10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för år 2018
§11 Övriga frågor
§12 Mötet avslutas

Kallelse och dagordning
Kallelse och dagordning kommer att läggas ut på SÖF:s hemsida.

Ombud/Rösträtt: För att ha rösträtt vid mötet måste du vara medlem i SÖF.

Alla medlemmar som har betalat medlemsavgift som gäller för 2019 har rösträtt. Röstning kan även ske genom fullmakt, dock högst en fullmakt per ombud.

Maila eller ring till: v.gotaland@svenskaodemforbundet.se eller 072 – 211 25 11.
Anmäl dig senast fredagen den 21 juni 2019.

Välkomna hälsar styrelsen i SÖF Västra Götaland!

Share This