Förenklat remissförfarande, högre kompetenskrav och ökad flexibilitet är några av förändringarna när förfrågningsunderlaget revideras den 1 mars.

Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Stockholm har fattat beslut om revidering av förfrågningsunderlaget för vårdvalet för planerad specialiserad lymfödemrehabilitering. Syftet med revideringen är att öka kvaliteten i den planerade specialiserade lymfödemrehabiliteringen.

Målgruppen för vårdvalet är patienter med lymfödem som bedöms vara i behov av mer omfattande insatser än vad som kan ges i primärvård. Patienterna ska vara motiverade och bedömas ha behov och nytta av en intensifierad och sammanhållen period av multiprofessionell teamrehabilitering. Målet är att ge patienten verktyg för att nå god sjukdomskontroll och för att förebygga framtida försämringar.

Kompetenskraven på de multiprofessionella teamen skärps både vad gäller utbildning och erfarenhet. Upplägget av introduktionsprogrammet i dagvård blir mer flexibelt för att möta patienternas olika behov. Remissförfarandet förenklas så att remittenten kan skicka remissen direkt till den vårdgivare patienten önskar och inte som tidigare via hälso- och sjukvårdsförvaltningen för godkännande.

De nya villkoren för vårdvalet börjar gälla 1 mars 2019.

Share This