Europeisk enkät om hur Covid-19 har påverkat patienter med lymfödem

Sex europeiska patientorganisationer i Norge, Danmark, Portugal, Italien, Frankrike och England svarade på en enkät om hur nedstängningarna under våren har påverkat patienterna. Patienterna fick svara på frågor i slutna Facebook-grupper, bland annat om deras lymfödem hade blivit sämre, bättre eller förblivit opåverkat.
Närmare hälften av de 471 svarande uppgav att de hade påverkats till det sämre, där patienter i Italien och Norge drabbats mest och de i Danmark påverkats minst. Franska patienter svarade i högst utsträckning att det hade blivit bättre, 22 procent uppgav det.
Är du intresserad av studien kan du få mer information genom att skriva till thelympha@gmail.com.
Share This