Vad vet våra politiker om kroniska ödem och om patienternas behov?

I slutet av 2017 och under det första kvartalet 2018 vände vi oss sig till våra folkvalda politiker med ansvar för hälso- och sjukvård. Vi har frågat ansvariga landstings-/regionråd, samt oppositionsråden, i Sveriges samtliga regioner och landsting. De fick svara kort på två frågor om hur de tänker implementera det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering och ombesörja att vår patientgrupp får vård och behandling.

Utrymmet har varit begränsat och därav möjligheten att svara uttömmande. Svaren visar däremot hur olika det ser ut över landet och hur kännedom om kroniska ödemsjukdomar varierar.

1. När kan ni erbjuda cancerrehabilitering utifrån patientens och de närståendes behov enligt det nationella vårdprogram för cancerrehabilitering som fastställdes den 26 april 2017?

2. Vad kommer du att göra för att säkerställa en rättvis och jämlik vård för de som drabbats av primärt och sekundärt lymfödem, lipödem och Dercums sjukdom, och när?

Stockholms läns landsting

Klicka på politikerns namn för att läsa svaren.

Ella Bohlin (KD), landstingsråd, ansvarig för barn och ungdom, cancer- och äldrevård
 1. Jag kan inte fastställa någon tidsplan, men Hälso- och sjukvårdsförvaltningen är de som arbetar med att säkerställa ramverk och metoder för att på ett patientsäkert och hälsoekonomiskt sätt erbjuda vård enligt vårdprogram.
 2. Jag välkomnar att dessa diagnoser nu så tydligt lyfts, både medialt och inom vården, och hoppas att detta nu ska resultera i intensifierad forskning och utveckling.
Dag Larsson (S), landstingsråd
 1. En sammanhållen vård som främjar arbete i multiprofessi- onella team ska vara grunden i sjukvården. Vi går till val på att vårdenbättre än idag ska hålla ihop. En vårdplan ska dokumenteras i journalen och tas fram med utgångspunkt i patientens behov och resurser.
 2. Vi vill, i likhet med kraven från en nyligen publicerad fokusrapport kring lipödem, ta fram mer vetenskaplig kun- skap. Vi vill stimulera forskning på området så vården kan bli både rättvis ochjämlik.

Region Uppsala

Klicka på politikerns namn för att läsa svaren.

Vivianne Macdisi (S), regionråd, ordförande i sjukvårdsstyrelsen
 1. Nationella vårdprogrammen för cancer inklusive rehabilitering är mycket viktiga för att uppnå en jämlik vård. Vi arbetar aktivt med frågan och en komplett och högkvalitativ rehabilitering ska finnas under 2019.
 2. Utvecklingsarbete pågår, ett antal arbetsgrupper arbetar med olika delar inom ödemproblematiken. i februari 2018 lanseras vårdprogram för lymfödem, lipödem och Dercums sjukdom, det är viktigt att sprida kunskap om dessa sjukdomar.
Stefan Olsson (M) regionråd
 1. Vi har en cancervårdiframkant som vi är mycket stolta över. Den medicinska kvaliteten går det att berätta mycket om men dessvärre är det svårt att säga exakt när i tiden vårdprogrammets innehåll kommer att vara fullbordat. Det händer mycket på området hela tiden.
 2. För en patient är det viktigt med kontinuitet i vården. Redan idag anordnas info-kvällar för både patient och anhörig. Det håller också på att byggas upp ett lokaltödemförbund.

Landstinget Sörmland

Klicka på politikerns namn för att läsa svaren.

Fredrik Lundgren (L), hälso- och sjukvårds- landstingsråd
 1.  Idag har vi lymfterapeuter påsamtliga sjukhus, men behov finns att utöka antalet tillgängliga tider för bedömning och behandling. Cancerpatienter är prioriterade och arbete pågår att öka tillgängligheten.
 2. Samtliga patienter ska bedömas enligt samma kriterier och få tillgång till evidensbaserad behandling/assis- tans oavsett vart man är bosatt. Idag finns ingen säker utvärdering omvårt vårdåtagande för dessapatienter.
Magnus Leivik (M) oppositionslandstingsråd
 1. För oss är cancervården med eftervård och rehabilitering ett prioriterat område. Arbetet med att förverkliga innehållet i vårdprogrammet pågår kontinuerligt, och det går tyvärr inte att ge ett exakt måldatum för när det ska vara genomfört.
 2. Generellt gäller det att säkerställa att sjukvården har rätt förutsättningar och resurser för att kunna utföra bästa möjliga arbete. Vi strävar efter att inrätta ett medicinskt råd med tydliga mandat och uppdrag att erbjuda en god vård på lika villkor.

Region Östergötland

Klicka på politikerns namn för att läsa svaren.

Kaisa Karro (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden
 1. En inventering av vilka cancerrehabiliteringsinsatser som tillhandahålls pågår och det finns en anställd koordinator för cancerrehabilitering. Vi har fortfarande ett arbete att göra utifrån vårdprogrammet. 
 2. Mottagning för patienter med lymfödem finns i varje länsdel. För lipödempatienter har vi inget vårdprogram. Under 2018 genomför vi en behovsanalys om lipödem för att förbättra vården.
Marie Morell (M), oppositionsråd
 1. Vi moderater anser att cancerrehabilitering måste uppmärksammas mer rent generellt. Vi vill att det ska vara en naturlig del i de standardiserade vårdförloppen.
 2. Vi hoppas att den behovsanalys som kommer att göras under 2018 gällande lipödem ska kunna ge oss mer kunskap om vilka insatser som behövs ur ett patientperspektiv. Utifrån detta kan vi sedan utveckla vården för den patientgruppen.

Region Jönköpings län

Klicka på politikerns namn för att läsa svaren.

Mia Frisk (KD), ordförande i nämnden för folkhälsa och sjukvård
 1. Det pågår en hel del aktiviteter för att öka kunskapen. I våras arrangerade vi workshops för kontaktsjuksköterskorna där vårdprogrammet ingick. Det finns inte någon plan för när vårdprogrammet ska vara fullt implementerat, det arbetas successivt in i verksamheten.
 2. Lymfterapeuterna ingår i cancerrehabiliteringsteamen, inom rehabiliteringscentrum, men jobbar med mer än cancerpatienter.
Marcus Eskdahl (S), regionråd i opposition
 1. Insatser för rehabilitering kan sättas in från diagnos till under eller efter behandling. Exempelvis kan drabbade personer träffas i det som kallas Hjärtats hus och samtala i en annan miljö än sjukhusen.
 2. Genom regeringens satsningar i kunskap inom primärvården kring dessa sjukdomar kan vi få en högre medvetenhet och kvalitet. Det här ska genomföras när vi tar makten i Region Jönköpings län. 

Region Kronoberg

Klicka på politikerns namn för att läsa svaren.

Charlotta Svanberg (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden
 1. Vi håller just på att göra en konsekvensanalys av nationella vårdprogrammet. Utifrån det får vi äska det resurstillskott vi kan behöva. Det finns alltså ännu inget svar.
 2. Kompetens och resurser finns för lymfödem. De patienterna behandlar vi utifrån vårdprogram. De andra har vi varken kompetens, rutiner eller resurser för. Vi märker att efterfrågan ökar och har nyligen lyft frågan om det behövs ett vårdprogram.
Suzanne Frank (M), regionråd
 1. Så fort den drabbade personen fått sitt lymfödem diagnostiserat. Vi har inga väntetider, tid ges inom en vecka. Uppföljning sker efter behov, ofta livslång uppföljning och behandling. I Kronoberg har vi idag hög tillgänglighet på lymfterapeuter. 

 2. Dercums sjukdom och lipödem behandlas inte i Kronoberg, frågan är lyft till rehabcheferna, men primär behandling för dessa diagnoser är inte lymfterapi utan smärtlindring och eventuell fettsugning.

Landstinget Kalmar län

Klicka på politikerns namn för att läsa svaren.

Lena Segerberg (S), sjukvårdsansvarigt landstingsråd
 1. Implementering av den nya kunskapen har påbörjats med mål att vara genomförd under 2018. Som stöd finns den regionala processledaren för cancerrehabilitering inom Regionalt cancercentrum RCC Sydöst med placering i Landstinget i Kalmar län.
 2. Dessa patienter får kontakt med lymfterapeut som ger individanpassad behandling i form av hjälpmedel, bandage, träning och utbildning.
Crister Jonsson (C), oppositionsråd
 1. Cancerrehabilitering är en viktig fråga som vi har prioriterat högt och kommer prioritera efter valet 2018. Införandet av detta vårdprogram är väldigt angeläget och förutsätter att det sker under 2018, såsom ambitionen är.
 2. Vi kommer att initiera ett gediget arbete för att utveckla och säkerställa en hög nivå på cancerrehabilitering. Vi kommer att noggrant följa upp de vårdprogram som finns för att säkerställa att de fungerar på ett för patienterna rimligt sätt inklusive det som berör denna patientgrupp.

Region Gotland

Klicka på politikerns namn för att läsa svaren.

Stefaan De Maecker (MP), regionråd, ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden
 1. Cancerrehabilitering erbjuds direkt vid diagnos av kontaktsjuksköterskan. Lokalt vårdprogram för cancerrehabilitering arbetas med och är snart på gång att implementeras.
 2. Jag tänker fortsätta säkerställa att vi har specialutbildade fysioterapeuter som lymfterapeuter både inom öppenvård/primärvård och slutenvård. 
Eva Nypelius (C), regionråd i opposition
 1. Cancerrehabilitering erbjuds direkt vid diagnos av patientens kontaktsjuksköterska. Lokalt vårdprogram för cancerrehabilitering arbetar verksamheten med och är snart på gång att implementeras.
 2. Ambition att tillhandahålla rehab för gotländska patienter utifrån vårdprogrammets behovstrappa och inom HSF finns specialutbildade sjukgymnaster/fysioterapeuter som lymfterapeuter både inom öppenvård och slutenvård.

Landstinget Blekinge

Klicka på politikerns namn för att läsa svaren.

Christel Friskopp (S) landstingsråd med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor
 1. Blekingesjukhuset har sedan 1 januari i år multimodal cancerrehabilitering på specialistnivå (CaRe) utifrån en individuell rehabiliteringsplan. Vi har utarbetade rutiner för lymfödembehandling för dessa patienter enligt vårdprogrammet. 
 2. Här behövs mer evidensbaserad kunskap. Fokus på bemötandet samt vårt utvecklings-centrum för en personcentrerad vård är viktiga bidrag till en mer jämlik vård.
Alexander Wendt (M), oppositionsråd
 1. Vi erbjuder sedan  1 januari 2017 multimodal cancerrehabilitering på specialistnivå med teambaserade insatser utifrån en individuell rehabiliteringsplan. Samverkan sker med kontaktsjuksköterskor, primärvård, Försäkringskassa osv. Vi har utarbetade rutiner och ger insatser enligt vårdprogrammet. 
 2. Vi har lymfterapeuter, men behöver titta på vårdprogram för att dessa patienter ska få vård efter sina behov.

Region Skåne

Klicka på politikerns namn för att läsa svaren.

Anna-Lena Hogerud (S), regionråd, ordförande i hälso och sjukvårdsnämnden
 1. Det är ett område som är högt prioriterat och vi har bland annat satsat på att inrätta särskilda mottagningar för cancerrehabilitering. Men det är svårt att säga när alla får den tillgång de behöver.
 2. I budgetförslag för 2018 prioriterar vi att det utreds. En arbetsgrupp ska kartlägga hur Skåne når upp till vårdprogrammet. Gruppen ska sedan lägga fram ett förslag på hur vi kan skapa en mer jämlik cancerrehabilitering.
Stefan Lamme (M), 2e vice ordf. i sjukvårdsnämnd Sus
 1. Under mandatperioden 2010-2014 tog vi med Alliansen som styrande partier initiativ till flera kraftfulla satsningar inom cancervården, där även rehabilitering av ödem ingår. Arbetet med att förbättra cancerrehabiliteringen, implementera vårdplaner och genomföra det vi fastställde innan maktskiftet ligger fast som Moderaternas prioritering om vi får ta över efter valet.
 2. I nuläget finns ett vårdprogram för t.ex. Dercums sjukdom, men det är möjligt att det behöver ses över.

Region Halland

Klicka på politikerns namn för att läsa svaren.

Mats Eriksson (M), ordförande i regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott
 1. Region Halland arbetar till stor del idag enligt vårdprogram Cancerrehabilitering. Vi ser att vissa delar i processen utifrån ett rehab-perspektiv behöver utvecklas samt att vissa resurser behöver förstärkas. Arbetet kommer påbörjas under hösten.
 2. I Region Halland finns en organisation med rehabiliteringsklinik med specialistsjukvårdsuppdrag och primärvård med ett vårdvalsuppdrag att utföra lymfödembehandling.
Lise-Lotte Bensköld Olsson (S), regionråd
 1. Region Halland arbetar till stor del idag enligt vårdprogram för cancerrehabilitering. Vissa delar i processen utifrån ett rehab-perspektiv behöver utvecklas, samt vissa resurser behöver förstärkas. Arbetet har påbörjats och förväntas vara klart under 2018.
 2.  Region Halland finns rehab-kliniken med specialistsjukvårdsuppdrag och primärvården med ett vårdvalsuppdrag att utföra lymfödembehandling. Patienter i behov av behandling får behandling.

Västra Götalandsregionen

Klicka på politikerns namn för att läsa svaren.

Jonas Andersson (L), ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen
 1. Vi har inlett arbetet med att implementera det nya nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering och räknar med ett färdigt tillämpningsdokument inom ett halvår.
 2. Det finns patienter som inte får rätt diagnos, får ofullständig / overksam behandling och behandling alldeles för sent. Vi har tyvärr svårt att rekrytera personal med adekvat utbildning om lymfödembehandling, och det behövs insatser på nationell nivå.
Helén Eliasson (S), regionråd i opposition
 1. Cancerrehabiliteringen i VGR ser olika ut för patienterna och en kartläggning av behovet behöver göras som även innefattar tillgång och behov av lymfterapeuter. RCC väst arbetar med frågan och jag har stort förtroende för deras arbete. Min uppgift som oppositionspolitiker är att göra det jag kan för att säkerställa resurser för en kartläggning för att nå en jämlik och trygg cancerrehabilitering.
 2. Inget svar.

Landstinget i Värmland

Klicka på politikerns namn för att läsa svaren.

Elisabeth Kihlström (KD), ordförande i sjukhusutskottet
 1. Vi jobbar utifrån de nationella vårdprogram och riktlinjer som finns. Patienter som opereras för en cancersjukdom där risk för utveckling av lymfödem finns får efter behov träffa fysioterapeut. Vi har kontaktsjuksköterskor för att patienterna enkelt ska få kontakt med vården vid behov.
 2. Vi jobbar nu med att ta fram vårdprogram för att dessa patienterna ska få vård av hög kvalitet utifrån sina behov.
Ulric Andersson (S), oppositionsråd
 1. Ett arbete pågår utifrån de nationella vårdprogram och riktlinjer som finns. Kontaktsjuksköterskor finns för att patienterna enkelt ska få kontakt med vården vid behov.
 2. Patientgruppen kommer fortsatt vara en prioriterad grupp och vårdprogram kommer att arbetas fram för att patienterna ska få vård av hög kvalitet.

Region Örebro län

Klicka på politikerns namn för att läsa svaren.

Karin Sundin (S), regionråd med ansvarför hälso- och sjukvårdsfrågor
 1. Region Örebro län arbetar aktivt och målmedvetet med att implementera vårdprogrammet. Detta är en pågående process i berörda verksamheter, utan fastställt slutdatum.

 2. Vi följer noga den medicinska kunskapsutvecklingen inom dessa områden. Jag har träffat SÖF Örebro län. Dialogen med patientföreningar är viktig, inte minst kring hur man kan öka kunskaperna om sjukdomar bland medborgare och i vården.

Ola Karlsson (M), oppositionsråd
 1. Regionen arbetar efter fastställt vårdprogram.
 2. Region Örebro län handlar i dag upp lymfterapi från privata vårdgivare, som har möjlighet att öka antalet behandlingar. Vi vill från Alliansens sida se till att patienter ges rätt vård snabbt. Vi är beredda att utöka omfattningen av dagens vårdavtal så att det ökande antal patienter kan behandlas i tid.

Region Västmanland

Klicka på politikerns namn för att läsa svaren.

Kenneth Östberg (S), regionråd med ansvar för sjukhusvård
 1. Min bild är att vi inom ramen för våra vårdprocesser tagit stora steg mot en mer jämlik cancerbehandling med avseende våra patienter i Västmanland. 
 2. Behandlingsmetoderna vid cancer utvecklas ständigt vilket i sin tur minskat behovet av åtgärder kring lymfödem. Min bild är att i Västmanland får de som bedöms behöva behandling det.
Tomas Högström (M), regionråd i opposition
 1. Det arbetas för fullt med genomförandet. Jag förutsätter att i de delar som vården idag inte levererar enligt fastställt vårdprogram ska detta uppnås under 2018.
 2. Vårdens uppgift är att leverera en jämlik och rättvis vård utifrån varje patients behov. Analyser är gjorda för att klargöra vilka resurser som finns och vilka som saknas. Jag följer löpande utvecklingen, samt är med och beslutar om ekonomiska ramar/mål. Behöver sjukhuset ökade resurser så prövas det mot andra angelägna satsningar.

Landstinget Dalarna

Klicka på politikerns namn för att läsa svaren.

Elin Norén (S), ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden
 1. Via de kontaktsjuksköterskor som har hand om cancerpatienterna och är deras närmaste vårdkontakt. Det finns också specifika pågående utvecklingsområden, som t.ex. bäckenrehabilitering. Cancerrehabilitering drivs också av vårt lokala cancerråd.
 2. Se till att vårdens medarbetare har goda förutsättningar att fortsätta göra ett gott arbete efter riktlinjer som finns. Det handlar om hållbar ekonomi, god bemanning och tydliga riktlinjer. 
Ulf Berg (M), oppositionsråd
 1. Vi arbetar redan utifrån vårdprogrammet. Patienterna får undervisning, kompressionsbehandling (manuell och vid behov mekanisk) samt information och stöd i fysisk aktivitet. Samtlig bedömning och behandling sker i nära samverkan med kontaktsjuksköterskor och medicinskt ansvarig läkare.
 2. Jag kommer att arbeta för att dessa patienter får den vård de behöver och har rätt till. Liksom jag kommer att arbeta för att alla våra patienter kommer att få rätt vård i rätt tid. 

Region Gävleborg

Klicka på politikerns namn för att läsa svaren.

Tommy Berger(S), regionråd, 1:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden
 1. Alla ska idag få sina individuella behov lyfta och bedömda utifrån fastställt vårdprogram. Under 2018 kommer grundläggandebehov kunna erbjudas, däremot finns ett fortsatt arbete att göra för att etablera samordning av särskilda behov till mycket avancerade behov i teamen samt kompetensutveckling runt patienten och anhöriga.
 2. De patienter som har dessa behov som fångas upp idag samordnas med lymfterapeut.
Patrik Stenvard (M), regionråd i opposition
 1. Det är oerhört viktigt att vi får ned väntetiderna och följer det nationella vårdprogrammet. Vi måste på ett tydligt sätt informera patienten om dennes rättigheter, och individuella rehabiliteringsplaner måste genomföras.
 2. Det är viktigt att vi implementerar nivåstrukturering såväl på nationell som regional nivå, för att kunna erbjuda alla patienter bättre likvärdig specialistvård och högre kvalitet både gällande kunskap och resurser. Detta är en högt prioriterad fråga.

Landstinget Västernorrland

Klicka på politikerns namn för att läsa svaren.

Ewa Back (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden
 1. En arbetsgrupp bestående av kontaktsjuksköterskor, arbets-och fysioterapeuter har under våren 2017 arbetat fram ett program för cancerrehabilitering i Västernorrland. Rehabilitering finns nu med från start av behandlingen. Den yrkesgrupp som har en nyckelroll i programmet är kontaktsjuksköterskorna. 
 2. Det behövs mera kunskap om dessa diagnoser. Utifrån patientefterfrågan behöver resurserna förstärkas också. 
Per Wahlberg (M), oppositionsråd
 1. Idag finns ett program för cancerrehabilitering i Västernorrland. Rehabilitering ska finnas med från början i behandlingen. Kontaktsjuksköterskorna är en nyckelresurs i detta arbete.
 2. Vi behöver utveckla vår kunskap kring dessa diagnoser. Ett förstärkt samarbete i rehabiliteringen behövs med
  patientföreningarna i länet. Bassängträning och lymfmassage ska kunna erbjudas alla som är i behov av det.

Region Jämtland Härjedalen

Klicka på politikerns namn för att läsa svaren.

Ann-Marie Johansson (S), regionstyrelsens ordförande i Region Jämtland Härjedalen
 1. Region Jämtland Härjedalen inför nationella riktlinjer och vårdprogram allt efter de ekonomiska och personella resurser tillåter.
 2. Jag arbetar för att införa fler vårdprogram för att säkra rätt och lika behandling. Vården ska bli personcentrerad och skräddarsydd för varje persons behov. Den Socialdemokratiskt ledda regeringen kommer att införa Patientkontrakt under 2018 vilket kommer att underlätta det arbetet.
Elin Lemon (C), regionråd i opposition
 1. För Centerpartiet är det viktigt med individuellt anpassad och nära vård. Region JH ekonomiska situation får aldrig vara skäl till hinder i vården! En tidplan är svårt för oss att svara på.
 2. Dessa frågor lyfts allt oftare, det bidrar till att fler får kunskap och ökad förståelse. För att säkerställa jämlik vård behövs mer forskning något vi tror den mediala uppmärksamheten sporrar till.

Västerbottens läns landsting

Klicka på politikerns namn för att läsa svaren.

Karin Lundström (S), landstingsråd, ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden
 1. Det pågår ett arbete med att erbjuda patienter med cancer individuellt anpassad rehabilitering utifrån patientens och närståendes behov. Medvetenheten om vikten av rehabilitering är stor vilket bidrar till att implementeringen av vårdprogrammet kommer att gå relativt snabbt.
 2. Patienter för lymfödem behandlas i länet. Vi väntar på kunskapsunderlag för lipödem för att ta ställning till behandling.
Nicklas Sandström (M), oppositionsråd
 1. Så snabbt som möjligt är min förhoppning. Det pågår just nu ett arbete med att förverkliga aktuellt vårdprogram.
 2. Patienter för lymfödem behandlas i länet. Jag träffade en patient med lipödem i somras och fick höra hur smärtsamt och svårt det är att ta sig fram i vården. Om jag får ansvar efter valet kommer jag att jobba för att vårdens medarbetare ges bättre förutsättningar.

Region Norrbotten

Klicka på politikerns namn för att läsa svaren.

Maria Stenberg (S), ordförande i regionstyrelsen
 1. Vi är medvetna om problemet för dessa patienter och inväntar nu ett nationellt möte under hösten. 
 2. Detta är en omtvistad diagnosgrupp som hittills inte någon större omfattning tagits om hand av den offentliga sjukvården. Jag vet att arbetet med nationell riktlinje pågår. Jag utgår från att detta kommer att kunna vägleda oss när det gäller behandlingsmetoder för den här patientgruppen.
Kenneth Backgård (NS), oppositionsråd
 1. Vi har problem med tillgänglighet. Cancervården sker i samverkan med RCC och borde fungera till 100%, men det gör den inte. Vi är i opposition och trycker på för att tillföra vården bättre resurser.
 2. Även här ser vi problem med tillgänglighet och resursbrist. Vi har tagit del av de synpunkter ni har på programmet och ser att de förslag ni har skulle kunna bidra till att öka tillgängligheten, till exempel att fokusera på hjälp till egenbehandling. När vi väl leder, blir frågan NÄR lättare att besvara.